viernes, 17 de diciembre de 2010

Illes Balears-Ordre de la Conselleria (feb 2010): Bases de selecció, nomenament i cessament de directors ("OJO AL DATO": té correccions posteriors!!!)

El passat mes de febrer de 2010 es va aprovar en el BOIB núm. 30, de 23/02/2010, l'Ordre que indica les bases a seguir per a accedir al càrrec de director de centres docents no universitaris de les illes Balears, que actualment està en vigor. Podeu consultar-la just aquí. És fonamental que la reviseu i en pogueu fer una lectura acurada, un close reading semblant a l'anàlisi i comentari de text de llengua i literatura, ja que és el marc que delimita què i com accedir al càrrec, entre d'altres temes interessants. A més, és cabdal que els qui ja assumiu la direcció d'un centre fa anys i us en volgueu presentar una altra vegada, reviseu allò establert en els articles 14 i 15.
Tot i així, en aquesta esmentada Ordre hi ha errors en els Annexes 2, 3 i 4, que la conselleria va corregir just quatre dies després de l'anterior Ordre: és la Correcció d'errades dels esmentats Annexes, publicada en el BOIB núm. 33, de 27/02/2010, i que podeu consultar aquí mateix. És important, atès que hi ha algun canvi en els mèrits per a la selecció de candidats a director i dels criteris per a valorar el projecte de direcció. Per cert, queden ben reflectides les parts que ha de contenir el projecte de direcció (molt important que es faci bé, ja que llavors l'Annex 4 estableix els criteris per a la seva valoració). Els quatre punts que ha de contenir, necessàriament, el projecte de direcció són aquests:
Apartats del projecte de direcció:
1- Introducció:
- Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre.
- Anàlisi i valoració del projecte educatiu i de l’organització i el funcionament del centre.
- Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys.
2- Projecte estratègic desglossat en:
- Àmbits d’intervenció o factors crítics d’èxit a partir dels quals es fixaran els objectius.
- Objectius a assolir en finalitzar els quatre anys de nomenament de director. Aquests objectius han de ser coherents amb el projecte educatiu de centre (PEC) i han d’incidir en la millora global del servei educatiu que presta el centre.
- Indicadors que permetin mesurar l’assoliment dels objectius.
- Línies d’actuació, projectes, plans, processos, activitats, etc. per assolir els objectius fixats.
- Recursos humans, materials i econòmics.
- Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en el projecte de direcció.
3- Sistema d’avaluació del projecte.
4- Proposta d’equip directiu.
 ___________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario