lunes, 17 de enero de 2011

Llei del tabac. Model de circular informativa i altres documentacions

Com ja es sap, el Parlament de l'Estat espanyol recentment ha aprovat la nova Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, més coneguda com la Llei del tabac, publicada en el BOE núm. 318 de 31/12/2010, i que, entre d'altres aspectes, prohibeix el consum de tabac en els centres educatius no universitaris (incloses les seves immediacions externes més directes).

Com a responsables màxims dels centres educatius, els directors han de garantir el cumpliment de les lleis i demés disposicions vigents (art. 132d de la LOE) i en aquest cas convé preveure mesures informatives a tota la comunitat educativa perquè ningú no tengui dubtes sobre el tema, així com vetllar-ne pel seu escrupolós cumpliment. A aquests efectes, us animam a retolar les zones prohibides, marcar els límits visiblement amb senyals visuals i informar els membres de la comunitat educativa de la nova Llei.

Per facilitar la tasca, hem ideat un model de carta circular informativa per a les famílies (que podreu adaptar al vostre centre), i us oferim l'accés a la Llei, així com a les webs del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i del Portal Salut de la CAIB, en les quals hi trobareu informació addicional, senyalització per als centres, guies d'ajut i prevenció del tabaquisme, etc.
Us recomanam que en senyalitzeu visiblement els espais comuns del vostre centre i que informeu el professorat i el consell escolar de les vostres actuacions informatives, perquè com a òrgans col·legiats de govern en tenguin coneixement puntual i fomentin les vostres indicacions sobre el tema.

Podeu consultar aquests recursos directament en els següents elements interactius:
- Model de circular informativa.
- Llei 42/2010.
-Web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat .
- Web de la Conselleria de Salut i Consum.

viernes, 14 de enero de 2011

Organització escolar: requisits mínims dels centres educatius

Una de les funcions dels directors és, entre d'altres, representar l'Administració educativa en el centre i fer arribar als seus responsables els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa (art.132 de la LOE). A nivell d'organització i gestió escolar, el director ha de conèixer què té al seu abast, i de què ha de disposar, segons la normativa, per fer efectius els projectes comuns de tot el professorat amb l'alumnat i la resta de la comunitat educativa; per aquest motiu és fonamental que tengui a mà allò establert en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, publicat en el BOE núm. 62 de 12/03/2010.
El podeu consultar directament en el text interactiu.

jueves, 13 de enero de 2011

Consultau els resultats PISA 2009 (a Balears i a Espanya)

S'acaba de publicar l'informe dels resultats de les proves PISA en la seva última edició de 2009 realitzada als estudiants de les illes Balears. A més, us oferim l'accés directe a l'informe espanyol PISA 2009, perquè en vegeu les característiques principals i en pogueu comparar dades estatals amb balears.

Però abans que aneu directament als dos links que teniu al final d'aquest escrit, cal recordar que les proves PISA (Programme for International Students Assessment, o Programa d'Avaluació Internacional dels Estudiants) es fan cada tres anys a alumnes de 15 anys (no a tots) estiguin en el curs que estiguin (no importa si han repetit algun curs a primària o a ESO), per verificar el nivell en què està el sistema educatiu en tres competències clau: lectora, matemàtica i científica (no assignatures, ojo al dato!). Cal dir que en cada edició la prova es centra especialment en una d'elles: en el 2000 es va basar en la competència lectora, en el 2003 en la matemàtica, en el 2006 en ciències, i així es van alternant cada tres anys, amb la tornada en aquesta darrera edició de 2009 al centre d'estudi de la lectura.

PISA no es limita simplement a examinar la situació relativa dels països membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en matemàtiques, lectura i ciències, sinó que posa damunt la taula elements com la motivació dels estudiants per aprendre, què pensen d'ells mateixos i les seves estratègies d'aprenentatge. S'examina com canvia el rendiment segons el sexe i el grup socioeconòmic, alhora que ajuda a comprendre alguns factors que influeixen en el desenvolupament dels coneixements i la capacitat tant a ca seva com al centre educatiu, quina és la relació entre aquests dos llocs, dades sobre l'entorn d'aprenentage i l'organització escolar, anàlisi de polítiques econòmiques i conseqüències per a polítiques educatives...

L'informe espanyol PISA 2009, com els que s'han realitzat en edicions anteriors, recull una síntesi d'algunes de les dades més destacades, des de la perspectiva espanyola, de l'Informe Internacional PISA 2009 elaborat per l'OCDE.

Tot i així, des del nostre punt de vista, els resultats de l'informe PISA mostren de quina manera els alumnes pròxims al final de l'escolarització obligatòria han adquirit alguns dels coneixements i habilitats que són fonamentals per a la plena participació en la societat. És veritat que molts de països es senten decebuts en veure que els resultats dels seus alumnes de 15 anys són considerablement pitjors que els d'altres països, a vegades amb una diferència equivalent a alguns cursos acadèmics, i en ocasions, malgrat les grans inversions en educació. I dins un mateix país ocorre el mateix amb les comunitats autònomes. Però, fent una anàlisi acurada i pensant-ho bé, tant en Pep com jo pensam que els bons resultats d'alguns països, o inclús d'altres comunitats autònomes espanyoles millors que nosaltres, representen un desafiament i un repte interessant, ja que mostren allò que és possible aconseguir.

Pensam honestament que tant els resultats dels informes a nivell de Balears com a nivell estatal (com també amb els resultats de les proves de diagnòstic realitzades a l'alumnat de quart de primària i segon d'ESO) han de servir perquè els nostres centres educatius en prenguin no sols coneixement, sinó mesures, ja que si hi ha indicadors d'èxit s'ha de treballar per consolidar-lo i mantenir-lo, alhora que si hi ha indicadors negatius, no ens hem de contentar simplement comentant la jugada, lamentar-nos i culpar sempre els altres, sinó que hem de revisar quines són les metes de la nostra acció educativa (començar a programar per competències bàsiques, actualitzar projectes de centre, establir mesures correctores, revisar la nostra praxi, etc.) i procurar incidir en què el nostre alumnat, els nostres fills i filles, augmentin les seves capacitats i que aquestes esdevinguin competències de cada vegada més i millor assolides, ja que, sense cap dubte, el millor bagatge que pot oferir un país és l'educació dels seus ciutadans. I nosaltres en som peça clau!

Podeu consultar aquí els resultats PISA 2009 a Balears.
Si voleu llegir el document de l'informe espanyol, clicau a PISA 2009 a Espanya.

martes, 11 de enero de 2011

Unidades Didácticas: diseño, planificación y evaluación

Interesante documento publicado por Ediciones AFOE, es un referente para aquellos que quieran documentarse sobre la programación didáctica, pues trata los aspectos principales de la concreción curricular de modo muy ilustrativo. Consultad sus 12 módulos sobre los siguientes contenidos:
1. Niveles de concreción curricular.
2. Modos de estructurar la Unidad Didáctica.
3. Planificación de la UD: organización genenral.
4. Planificación de la UD: objetivos.
5. Planificación de la UD: contenidos.
6. Aspectos metodológicos en la Unidad Didáctica.
7. Elaboración de actividades en la UD.
8. Estrategias didáctico-organizativas en la UD.
9. La evaluación en la UD.
10. La Atención a la Diversidad.
11. La programación.
12. Ejemplos de Unidades Didácticas (para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior).

Consideramos que es muy interesante tanto para profesores noveles como para aquellos experimentados que deseen tener un marco de referencia. Además se ofrece una extensa bibliografía muy completa.

Podéis consultar el documento íntegro de 256 páginas pinchando en Unidades Didácticas: diseño, planificación y evaluación.

lunes, 10 de enero de 2011

Del Currículum a les Programacions (per competències bàsiques)

Document publicat per la Generalitat de Catalunya en què podeu consultar les característiques més interessants de la concreció curricular a partir dels dissenys curriculars, amb dades fonamentals sobre el desplegament curricular en el Projecte Educactiu de Centre (PEC), les bases de la programació, la programació anual de centre i les unitats didàctiques. Tot ben amanit amb uns exemples clars i il·lustradors de programacions. El document ofereix, a més, aquests contiguts:
-Models de programacions anuals en blanc.
-Models de programacions anuals ben complets i detallats, per a les àrees de Llengua catalana i literatura de 6è d'educació primària i per a Ciències Socials de 2n d'ESO.
- Models d'unitats didàctiques en blanc.
- Models de programació d'unitats didàctiques per a Llengua catalana i literatura del 3r cicle de primària (5è i 6è), així com una altra per a Ciències Socials de 2n d'ESO.
A més, el document ofereix un annex amb un llistat complet de verbs d'acció, un útil glossari i una important bibliografia.
Si voleu aprendre de bon de veres sobre el tema de les programacions per competències, aquest és un bon camí.
Molt recomanable per compartir-lo amb els vostres companys de claustre!

En podeu consultar el document íntegre de quaranta-cinc pàgines pitjant aquí. Esperam que us sigui profitós!

miércoles, 5 de enero de 2011

Exemplificació d'una programació d'aula (Anual i Unitats Didàctiques) per Competències Bàsiques de Coneixement del Medi

Aquí teniu un exemple de programació d'aula amb el seu conseqüent desplegament en unitats didàctiques (programació llarga i curta) a partir de les competències bàsiques a l'àrea de Coneixement del Medi, aplicada al 2n cicle d'educació primària, elaborat per Josep Pérez Coll des de la pràctica.
Aquest model de programació consta de dos elements: per una part, d'una Programació General Anual, i per l'altra consta de la programació de 12 unitats didàctiques, tot basat en la normativa LOE (Reial Decret 1513/2006).Per cert, teniu l'esmentat RD al vostre abast a l'apartat "Normativa y Legislación Educativa" del nostre blog.
Podeu consultar les programacions aquí:
- Programació Anual -Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural: 2n cicle

- 12 Unitats Didàctiques- Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural: 2n cicle