martes, 22 de febrero de 2011

Selecció de directors de centres: novetat!

Avui s'ha publicat en el BOIB núm. 27, de 22/02/2011 la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de febrer de 2011 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears. Consultau el seu contingut en el text interactiu de color blau, i veureu totes les indicacions a seguir. Entre elles, cal revisar el calendari d'actuacions, que és el següent:

Calendari del procés de selecció de directors de centres docents públics:
  • 22 de febrer: Publicació de la Resolució de la directora general de Planificació i Centres.
  • 9 de març: Finalització del termini de lliurament de les sol·licituds.
  • 21 de març: Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a la pàgina web de la DG de Planificació i Centres.
  • 26 de març: Finalització del termini per fer reclamacions a la llista d’admesos i exclosos. La reclamació s’ha de fer per escrit i, a més, s’ha d’enviar còpia per fax al número 971784625.
  • 31 de març: Publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos i notificació als centres de l’existència de candidats.
  • 31 de març: Comunicació al DIE de la relació de candidats presentats i sol·licitud de proposta dels membres que han de formar part de la comissió de selecció.
  • 1 d’abril: Darrer dia per al lliurament dels projectes de direcció a la secretaria del centre.
  • 6 d’abril: Data límit per a la realització de les sessions extraordinàries de claustre i de consell escolar per a l’elecció dels membres de la comissió de selecció de directors.

A més, en els casos en què no es presenti cap candidat, o el candidat presentat no resulti elegit per la comissió de selecció, convé recordar allò establert en els punts 14, 15, 16 i 17 de l'esmentada Resolució, que en resum, diuen que, com hem dit, quan no hi hagi candidat (o quan la comissió de selecció corresponent no n’hagi seleccionat cap), el director del centre ha de convocar el consell escolar en sessió extraordinària perquè aquest es pronunciï respecte a la proposta de nomenament de director amb caràcter extraordinari, tal com s’estableix a l’article 17 de l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB núm. 30, de 23 de febrer de 2010). L'acta del consell escolar que recull l'acord serà enviada a la Direcció General de Planificació i Centres i al Departament d’Inspecció Educativa; aquesta darrera en farà l'informe de proposta de nomenament de director, i posteriorment la Direcció General de Planificació i Centres, una vegada rebuts els informes d'Inspecció, proposarà a la Direcció General de Personal Docent el nomenament dels directors amb caràcter extraordinari, per un període de dos anys.

Així que, si us teniu els requisits per ser director/a i estau animats a dirigir un centre educatiu, feina sempre enriquidora (i sovint menyspreada...), ara és l'hora! Us ho recomanam!
Molt d'ànim a tots els que resulteu nomenats, i molt de seny!
Una aferrada a tots!

No hay comentarios:

Publicar un comentario