jueves, 8 de marzo de 2012

DOCUMENT BASE PER AL PACTE ESCOLAR A LES ILLES BALEARSJa s'ha publicat el nou document base per a un pacte social per a l'educació, amb interessants aportacions. Podeu consultar el document íntegre a DOCUMENT BASE PER A UN PACTE SOCIAL PER A L'EDUCACIÓ. A més, és de valorar que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha habilitat una bústia de correu (pacte.educatiu@caib.es) perquè tots els interessats puguin adreçar-hi els seus suggeriments, idees o aportacions relatives al Pacte social per l’educació a les Illes Balears.

L'aparició d'aquest treball, i l'esperat consens que desitjam entre tots els implicats, sembla que pot conduir a una estabilitat tan necessària com eficaç per a l'educació, sovint tan marejada per voluntats dels governs de torn. 

Des d'aquest humil bloc felicitam a tots els que han participat en el projecte, especialment a tots els qui en varen prendre les primeres passes per tal que aquesta necessitat esdevingui una realitat, alhora que animam a tots els implicats que tenen poder de decisió a arribar a un consens constructiu, pel bé de l'educació dels nostres fills i filles. 
 

Queda dita, doncs, la nostra sincera enhorabona pel projecte, així com la nostra esperança en què cristalitzi adientment.

Els temes tractats, que apareixen en l'índex del treball, són aquests: 

1. INTRODUCCIÓ 

2. EL PACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS 
2.1 Alguns trets distintius del sistema educatiu de les Illes Balears.
Suficiència del sistema educatiu de les Illes Balears. Avaluació del sistema educatiu Estabilitat del sistema educatiu. Indicadors socioculturals. Desescolarització precoç. Fracàs escolar. Funcionament dels centres. Estructura de la xarxa de centres educatius de les Illes Balears, segons la titularitat. Immigració escolar. Expectatives familiars i valoració social de l'educació Formació en llengües estrangeres. Ensenyaments no obligatoris:

- Educació infantil
- Batxillerat
- Formació professional
- Formació al llarg de la vida. Transicions entre les diferents etapes educatives
2.2 ELS NIVELLS DEL PACTE.
2.3 ELS EIXOS DEL PACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS
2.3.1 Els fonaments del pacte
2.3.2 Condicions prèvies per al pacte
2.3.3 Un marc estable, objectiu final del pacte.
2.3.4 Els punts bàsics del pacte social per l'educació a les Illes Balears.
 

3 EXCEL·LÈNCIA
3.1 L'èxit escolar, objectiu prioritari
3.2 Reducció de l'abandonament escolar
3.3 La gestió dels centres escolars: l'autonomia de centre
3.3.1 Elements que configuren l'autonomia de centre
3.3.2 Seguiment i avaluació
3.3.3 L'Administració educativa i l'autonomia dels centres públics
3.4 La concreció dels currículums
3.5 Règim lingüístic dels sistema educatiu de les Illes Balears
3.6 La convivència escolar, factor de qualitat del sistema educatiu
3.7 El professorat, propulsor de la millora del sistema educatiu
3.7.1 Reconeixement social
3.7.2 Formació permanent per a la innovació educativa
3.7.3 Salut laboral
3.7.4 Estabilitat dins els centres i mobilitat
3.7.5 Renovació de plantilles i quotes
3.7.6 Promoció professional
3.7.7 Homologació del professorat de centres privats concertats
3.7.8 Funció pública docent a les Illes Balears
3.8 La innovació i la recerca, factors de qualitat i d'excel·lència
3.9 L'avaluació, element imprescindible de la millora contínua
3.10 La reflexió sobre l'Administració educativa
 

4 EQUITAT
4.1 Els recursos necessaris.
4.2 La diversitat dels alumnes. Propostes de tractament.
4.2.1. Principis d'atenció a la diversitat
4.2.2. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials
4.2.3. Immigració escolar
4.2.4. Atenció educativa a la diversitat en general
4.2.5. Alumnes amb altes capacitats
4.2.6. Professorat
4.2.7. Coordinació entre equips i serveis
4.2.8. La inspecció educativa
4.2.9. L'orientació i la tutoria
4.3 L'escolarització.
4.4 Estructura de la xarxa de centres educatius de les Illes Balears, segons la titularitat.


5 COMPROMÍS
5.1 El compromís família-escola
5.2 L'esforç compartit de la comunitat educativa
5.3 La implicació de l'alumnat
5.4 Els centres educatius i les necessitats d'horaris i de servei de les famílies
5.5 Horari, jornada i calendari escolar
5.6 La coresponsabilitat de les administracions locals amb l'educació
5.7 La implicació dels agents socials i dels mitjans de comunicació

No hay comentarios:

Publicar un comentario